Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Пордължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки' !

Общи условия за ползване

Здравейте и добре дошли в Германт - онлайн магазин за камини, аксесоари и огнеупорни материали. Моля, запознайте се подробно с настоящите общи условия преди да закупите продукти през този сайт. Всички покупки през интернет страницата се извършват съгласно общите условия и използването на този сайт означава, че се съгласявате и приемате последните. В случай че не сте съгласни с условията, моля не използвайте тази интернет страница. С приемането на настоящите общи условия, Вие приемате и условията на доставка, Политика за защита на личните данни и всякакви други документи, цитирани или реферирани в настиящите Общи условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ГЕРМАНТ
(УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ)

www.kamini-germant.com не събира ''лични данни''

www.kamini-germant.com не работи с кредитни или дебитни карти 

ДЕФИНИЦИИ
 

По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

 
Електронен магазин –онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница www.kamini-germant.com
Доставчик/ Продавач – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование „Ти Ем Джи“ ЕООД, което продава стоки чрез електронен магазин на интернет страница www.kamini-germant.com
Ползвател/Потребител – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Продавача за закупуване на определена от него стока от електронен магазин и при спазване на настоящите общи условия;
Производител – реалния производител на стоката в световен мащаб;
Стока/потребителска стока – всеки продукт, който е въведен и годен за закупуване чрез електронния магазин;
Договора за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Продавача и Потребителя за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;
Приложимо законодателство – всички закони и подзаконови нормативни актове, приложими към използването на електронния магазин, покупката и доставката на стоки, както и уреждащи отношенията между Доставчика и Ползвателя (конкретно приложими в случая са Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.)
Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.
Основен електронен адрес – посочена от Потребителя на неговия профил електронна поща за официална кореспонденция с Доставчика;
Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока;
Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Ползвателя адрес;
Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронен магазин при спазване на условията за плащане и приложимото законодателство.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Настоящата интернет страница /интернет сайт/ е собственост на Ти Ем Джи ЕООД, ЕИК 203149131, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, Кв. Възраждане, ул. Дебелт 1 - партер

ЛИЧНИ ДАННИ
Ти Ем Джи ЕООД, не събира лична информация за Вас чрез този сайт, освен ако Вие не я предоставите доброволно чрез попълване на електронни формуляри, изпращане на електронна поща или по друг начин. Ти Ем Джи ЕООД гарантира за Вашите лични данни ще бъдат използвани от Ти Ем Джи ЕООД за целта, за която са му предоставени, и няма бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи.


I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията
между Ти Ем Джи ЕООД, гр. Бургас, ул. Дебелт № 1-партер, Район Възраждане, ЕИК 203149131, 
представлявано от Тошко Иванов Димитров, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, 
и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „ www.kamini-germant.com”, 
наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Ти Ем Джи ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Дебелт 1-партер, кв. Възраждане
3. Адрес за упражняване на дейността: Бургас, ул. Дебелт 1-партер, кв. Възраждане
4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, Email: kam_germant@abv.bg , тел: +359 568 41 604 
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203149131
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № няма
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203149131

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е електронен магазин, достъпен на адрес в
Интернет www.kamini-germant.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват
договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или
изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на
страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани
от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН начини за разплащане.

4. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН;
5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез
интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите,
предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,
потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките,
предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен
на страницата му в Интернет на адрес www.kamini-germant.com или друго средство за
комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,
Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на
определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки
съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи
условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при
условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и
съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им
във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да
бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за
електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната
търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са
извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при
извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име адрес и телефон 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за
покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и
парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква
регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез
регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация",
Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното
съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез
изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат
и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава
регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с
което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След
потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика
възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и
актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в
регистрацията си, в случай на промяна.
(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални
мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания
за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай
Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на
Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на
Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления
между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези
общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен
електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес,
Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за
потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен
контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след
потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за
потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен
контактен електронен адрес.
5
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно
писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес
преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на
Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния
контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика,
за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи
условия, достъпни на адрес …………….
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени
при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на
съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически
средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,
преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на
Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за
сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба
на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез
електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се
смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи
отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или
заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по
следната процедура:
6
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на
необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо
Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-
продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи
извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за
електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на
договорите от разстояние.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са
определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила
на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на
стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на
Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите
общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на
Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към
момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в
сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
7
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на
поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово
плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и
тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да
доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от
датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от
колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да
контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или
по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат
да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от
влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни
и козметични продукти;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от
потребителя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на
информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят
има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата
на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на
потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на
предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е
задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно
от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си
на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се
удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за
своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
8
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното
качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е
определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез
сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в
една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът
на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на
поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с
поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови
платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е
следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със
същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за
промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4,
разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на
изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за
защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в
момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от
Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е
извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще
предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при
сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на
договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2
месеца.
9
Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и
предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това
незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя
съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще
изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента
на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни,
достъпна на адрес …………..
Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се
легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на
регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и
парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или
забравени имена и пароли", достъпна на адрес ………………………..

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което
последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези
общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от
Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги
отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с
изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната
поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че
електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат
подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес …………………………,
заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се
прекратяват в следните случаи:
 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на
една от страните по договора;
 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на
задълженията на другата страна;
 при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява
задълженията си;
 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за
покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за
защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия
няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването
на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 20.04.2016

 

Политика за защита на личните данни:

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от kamini-germant.com работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

В зависимост от конкретния случай kamini-germant.com обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

    обработката е необходима за изпълнение на задълженията на kamini-germant.com по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
    обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
    обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
    налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

kamini-germant.com съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и за период след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава kamini-germant.com да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.  

При обработването на данните ви kamini-germant.com се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси. 

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на kamini-germant.com за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!